Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- VERHUURVOORWAARDEN 1.1.3     Algemene Voorwaarden van Bramer Holding B.V. / Twenteverhuur statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Bosweg 5, 7681 GJ te Vroomshoop.   ARTIKEL 1 Algemeen                1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen van of namens Bramer Holding BV. hierna te duiden als “Verhuurder” die betrekking hebben op de ter beschikkingstelling van een zaak en de in het kader daarvan te verlenen diensten. 1.2   Afwijkende bedingen gelden slechts, indien verhuurder en de huurder die schriftelijk zijn overeen gekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waar bij ze gemaakt zijn, voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht. 1.3   De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever/huurder, hierna te noemen “Huurder”, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Verhuurder   uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.   ARTIKEL 2

Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder en/of Huurder verstrekte gegevens. De geldigheid van de aanbieding is één maand, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. 2.2   Afwijkingen en/of aanvullingen op gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen , indien deze door Verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. 2.3   Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, als mede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de Verhuurder niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van het gehuurde.   ARTKEL 3 Huurperiode 3.1   De huurperiode vangt aan op de dag dat het huuropject conform de overeenkomst aan Huurder ter beschikking wordt gesteld op het terrein van Verhuurder en eindigt op de dag waar op Verhuurder het huuropject weer op het terrein van Verhuurder heeft ingenomen en na inspectie en akkoord bevinding door ondertekening van retourbon door Verhuurder. 3.2 Indien het huuropject op verzoek van Huurder door Verhuurder op zijn terrein ten behoeve van Huurder staat gereserveerd, vangt de huurperiode aan op het moment waarop Huurder bij het maken van de reservering heeft aangegeven het object te zullen gaan gebruiken. Verhuurder is bevoegd een verzoek tot reservering van Huurder af te wijzen, dan wel aan een dergelijk verzoek een maximale termijn te verbinden. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op ieder moment te ontbinden zolang het huuropject op verzoek van Huurder op het terrein van Verhuurder staat. Een en ander zonder dat Verhuurder schadeplichtig wordt. 3.3   Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook de zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend. Een dagdeel telt voor een hele dag. De huurperiode die Huurder met Verhuurder is overeengekomen is de minimum duur van de huurperiode. ARTIKEL 4 Huurprijs 4.1   Huurder is gedurende de gehele huurperiode de overeengekomen huurprijs verschuldigd. 4.2   De dag- en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van respectievelijk 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik van meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week is Huurder een door Verhuurder vast te stellen toeslag verschuldigd. 4.3   Indien is overeengekomen dat verhuurder het huuropject bij huurder zal ophalen, is Huurder geen huur verschuldigd vanaf 24 uur na het moment dat huurder het huuropject telefonisch of via internet heeft afgemend. 4.4   Verhuurder factureert uitsluitend in euro’s en alle overeen gekomen prijzen zijn excl. BTW.   ARTIKEL 5 betaling 5.1 Tenzij anders overeengekomen , dient de huurprijs vooraf contant of per bank te worden voldaan. 5.2  Indien betalingen op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht van korting of verrekening. 5.3   Indien de Huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 5.4 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de Verhuurder bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de Huurder in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag.   ARTIKEL 6 Ter beschikking stelling, acceptatie, en teruggave van het huuropject 6.1   Het huuropject wordt door Verhuurder aan Huurder ter beschikking gesteld op het terrein van Verhuurder of door aflevering op het door Verhuurder en Huurder overeengekomen adres. 6.2   Indien is overeen gekomen dat Verhuurder het huuropject zal afleveren en ophalen geschiedt het afleveren en ophalen van het huuropject aan het door Verhuurder en Huurder overeengekomen adres op een goed bereikbare plek op de begane grond. De kosten voor het afleveren en het ophalen van het object zijn voor rekening van de Huurder 6.3   Het opgegeven tijdstip van aflevering geld slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van het aflevertijdstip. 6.4   Bij de terbeschikkingstelling van het huurobject, althans onverwijld daarna, dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken die Huurder niet tijdig ontdekt , omdat hij nagelaten heeft voornoemde onderzoek te verrichten en Huurder dit niet tijdig schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst   6.5   Het huurobject wordt aan het einde van de huurperiode bij terugkomst op het terrein van Verhuurder gecontroleerd. Het ophalen van de huurobjecten door Verhuurder wordt niet aangemerkt als een dergelijke controle. Indien uit controle blijkt dat schade is ontstaan aan het huurobject, sleutels en/of meegeleverde documenten/instructies ontbreken, het huurobject niet is schoongemaakt, of niet juist is verpakt, stelt Verhuurder Huurder daarvan binnen tien werkdagen na ophalen op de hoogte, waarna Verhuurder direct maatregelen kan treffen die zij nodig acht om het huurobject in een juiste staat te brengen. De kosten van deze maatregelen zullen aan Huurder worden doorbelast. 6.6   Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.   ARTIKEL 7 Risico, Schade 7.1    Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder, voor rekening en risico van de Huurder. 7.2   Indien het huurobject niet naar behoren functioneert en dit niet naar behoren functioneren niet aan Huurder is toe te rekenen, zal Verhuurder zich inspannen het huurobject gedurende de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardig materieel. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet behoorlijk functioneren van een huurobject, waaronder kosten en derving van inkomsten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer opgang brengen van een werk.   ARTIKEL 8 Verplichtingen van Huurder 8.1   Huurder dient het huurobject aan het einde van de huurperiode in goede staat, gereinigd en op dezelfde wijze als bij het aangaan van de huurovereenkomst, aan Verhuurder ter beschikking te stellen. 8.2    Huurder is verplicht het huurobject gedurende de huurperiode goed te onderhouden. Huurder dient de juiste brandstof en smeermiddelen te gebruiken en de olie op peil te houden. 8.3  Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig het doel waarvoor het is gehuurd en waarvoor het geschikt is te gebruiken met inachtneming van de door Verhuurder gegeven instructies. 8.2   Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, tenzij Verhuurder daar schriftelijk haar toestemming voor heeft gegeven. 8.5  Huurder is gehouden zorg te dragen voor de benodigde vergunningen voor het gebruik van het huurobject. 8.6    Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden. 8.7   Huurder is verplicht Verhuurder op de hoogte te stellen van de plaats waar het huurobject zich bevind. Indien het huurobject gedurende de huurperiode wordt verplaatst, is huurder gehouden Verhuurder daarvan onverwijld in kennis te stellen. Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder. 8.8  Huurder mag het huurobject niet in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. 8,9   Huurder dient verhuurder onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het huurobject of een deel waarvan en voorts van haar surseance van betaling of faillissement. Huurder is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Huurder is in bovengenoemde situaties verplicht het huurobject direct te retourneren aan Verhuurder. Alle kosten die een beslaglegging, surseance van betaling of faillissement voor Verhuurder meebrengen, zullen door Huurder worden gedragen. 8.1   Verhuurder heeft het recht het huurobject te allen tijde te laten controleren. Huurder is verplicht hieraan steeds volledige medewerking te verlenen.     ARTIKEL 9 Derdenbeding 9.1   Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan, komen te, berusten of dat het huurobject kan zijn, of worden, verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen derden van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben. 9.2   Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huuropject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enige retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen jegens derden. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. Indien de situatie zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door huurder wil continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities. 9.3   Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit 9.4   Het hiervoor in lid 10.1 t/m 10.3 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.   ARTIKEL 10 Verlies van het huurobject 10     Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen. Huurder is gebonden binnen acht dagen de schade die Verhuurder dientengevolge lijdt te vergoeden. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde. Tevens dient Huurder de Huurpenningen tot het einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen daaronder inbegrepen, aan Verhuurder dienen te voldoen Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.             ATRIKEL 11 Verhuur van motorvoertuigen 11.1 Huurder staat er voor in dat bij huur van een huurobject voor de besturing waarvan een rijbewijs benodigd is, de bestuurder minimaal één jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het te besturen daarvan en tevens minimaal 21 jaar oud is. 11.2 Alle opgegeven huurprijzen zijn exclusief brandstof en exclusief meer kilometers dan overeengekomen. 11.3 Bij huur van een huurobject zijn inzittenden niet verzekerd. Verhuurder biedt de mogelijkheid om tegen een vergoeding per dag een inzittende verzekering af te sluiten. 11.4 Bij schade door overschrijding van de maximum laadvermogen is Huurder voor alle ontstane schade aansprakelijk. Huurder vrijwaart Verhuurder ter zake deze schade. 11.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, is het Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan: het motorvoertuig en/of de aanhangwagen te gebruiken voor het geven van onderwijs, het motorvoertuig en/of aanhangwagen aan te duwen of trekken , tenzij het motorvoertuig of de aanhangwagen is uitgerust met een trekhaak. Tevens is het Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan met een motorvoertuig deel te nemen aan races en/of rally’s. 11.6 In geval van schade is Huurder verplicht een schadeformulier volledig in te vullen en binnen twee dagen na het ontstaan van de schade aan Verhuurder toe te zenden. 11.7 Indien een motorvoertuig naar het buitenland zal worden gebracht, dient Huurder daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder te hebben. Deze toestemming omvat nimmer gebruik van het motorvoertuig in landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) niet geld     ARTIKEL 12 Overmacht 12.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 12.2   In het bijzonder geld als overmacht, voor zover een en ander niet is begrepen in het vermelde in lid 1 van dit artikel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, ander onheil van buitenaf of andere ernstige storingen in het bedrijf van Verhuurder, alsmede tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen van Verhuurder. 12.3   Bij overmacht heeft Verhuurder de keuze om of wel de huurperiode met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.     ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid 13.1Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het huurobject en het betalen van al hetgeen zij onder de huurovereenkomst verschuldigd is. 13.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurders zijde, is Verhuurder niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken aan het Huurobject. 13.3 Behoudens opzet of grove schuld is Verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen, die de Verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld. 13.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder 13.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens. 13.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die Huurder onder zich heeft gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, de- en montage, opslag, verblijf of onderhoud, van het huurobject door verhuurder. 13.7 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid economische- en/of gevolgschade.     ARTIKEL 14 Annulering 14.1 Indien tussen Verhuurder en Huurder een huurovereenkomst tot stand is gekomen, maar de huurperiode nog niet is ingegaan en Huurder de  huurovereenkomst annuleert, behoudt Verhuurder zich het recht voor nakoming van de huurovereenkomst. 14.2 Indien Verhuurder een annulering zoals in artikel 14.1 geschreven accepteert, kan Verhuurder aanspraak maken op vergoeding door Huurder van alle tot dan toe door Verhuurder gemaakte kosten, alsmede op 25% van de onder de huurovereenkomst verschuldigde huurprijs.     ARTIKEL 15 Opschorting en ontbinding 15.1 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hier voor gegronde vrees bestaat, alsmede een geval van faillissement of surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de huurovereenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden zonder dat zij schadeplichtig of aansprakelijk wordt, in de ruimste zin van het woord. 15.2 De vordering van Verhuurder ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voor Verhuurder voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.     ARTIKEL 16 Toepasselijk recht/geschillen 16.1  Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uit sluitend het Nederlands recht van toepassing. 16.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, offertes van Verhuurder, met Verhuurder gesloten overeenkomsten of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Almelo.     Bramer Holding BV. / Twente Verhuur